המועד להגשת טופס הצטרפות לרשימת היועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל 8/16 מוארך עד ליום 9.4.18 בשעה 12:00.

המועד להגשת טופס הצטרפות לרשימת היועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל 8/16 מוארך עד ליום 9.4.18 בשעה 12:00.
 
אין במועד הנקוב כדי למנוע מהמועצה לצרף יועצים גם לאחר מועד זה."