השרות הפסיכולוגי

מנהלת השירות: שרי שעל

השירות מוכר במשרד הבריאות להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית

השירות הפסיכולוגי החינוכי נותן שירותיו למערכת החינוך במסגרות השונות:

גני ילדים טרום-חובה וחובה (18 גנים)
בתי-ספר יסודיים וחטיבת ביניים (5 בתי-ספר)
כיתות לחינוך מיוחד (בחטיבת הביניים)
התערבות במצבי חירום, לחץ ומשבר

פעילות השירות הפסיכולוגי החינוכי מתקיים במסגרת המחלקה לחינוך של הרשות המקומית,
תוך זיקה מקצועית לשירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י) שבמשרד החינוך ירושלים.

מטרת השפ"ח הינה לסייע להתפתחותם והסתגלותם התקינה של תלמידים במסגרות החינוך השונות,
ולסייע למסגרות אלו ביצירת התנאים הפסיכולוגים הדרושים להתפתחותם.

בכל שנת לימודים מוגדרות מטרות השירות הפסיכולוגי ויעדיהן.


מטרות השפ"ח לשנה"ל תש"ע:

1. הדגשת חשיבות העבודה בגיל הרך - כדי לסייע להתפתחותם ולהסתגלותם התקינה
     של הילדים בגיל זה, כבסיס להתפתחות תקינה בעתיד.
2. פיתוח הקשר של השפ"ח עם הקהילה.
3. סיוע באיתור ילדים עם קשיים התפתחותיים, רגשיים והתנהגותיים ומתן טיפולים
     פרא-רפואיים ורגשיים.
4. פיתוח וקידום עבודה מערכתית של השפ"ח במסגרות החינוך.
5. הרחבה וייעול עבודת הפסיכולוג בבתי-הספר מתוך ראייה עתידית מניעתית.
6. קידום התפיסה המקצועית - השירות הפסיכולוגי כנותן מענה לקשיים רגשיים של ילדים.

יעדים שנגזרו מהמטרות:

1. בשנה"ל תשס"ו החל השירות הפסיכולוגי-חינוכי לתת שירות גם בגני טרום-חובה,
     ובשנים הקרובות קיימת שאיפה להרחיבו ולייעלו.
2. העמקה וייעול השירות הפסיכולוגי החינוכי בגני חובה, כך שבנוסף לעבודה השוטפת
     יושם דגש נוסף על העמקת הקשר עם הקהילה, דרך הרצאות להורים וקבוצות הדרכה להורים.
3. המשך ריכוז פרוייקט "מענים לתלמיד" של המחלקה לחינוך, שמטרתו לאתר ילדים
     (מגיל 3 ואילך) עם קשיים התפתחותיים, רגשיים והתנהגותיים ולהעניק להם טיפולים
     פרא-רפואיים ורגשיים במטרה לקדמם.
4. הרחבה וייעול עבודת השפ"ח בבתי-הספר היסודיים: יותר דגש על עבודה מערכתית,
     הדרכת צוותי החינוך וההורים ויותר טיפולים רגשיים לילדים.
5. בחטיבת הביניים - בנוסף לעבודה השוטפת, פיתוח העבודה המערכתית בבית-הספר.
6. ביסוס השפ"ח כגוף מקצועי הנותן גם שירותי טיפול רגשי.

עבודה ייחודית של השפ"ח בבנימינה ובגבעת עדה:

מתן שירות פסיכולוגי בגני טרום-חובה (מגיל 3 ואילך) עפ"י מודל מובנה,
שפותח בשירות עצמו ושונה ממודל העבודה שנבנה עבור גני חובה בשפ"ח.
המודל נשלח בתחילת שנה לכל גננת, בחתימת מנהלת המחלקה לחינוך ומנהלת השפ"ח,
ולאורו מותווית תכנית עבודה בין פסיכולוג הגן לגננת.

לחץ על התרשים לסגירה
כל הזכויות שמורות © למועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה אחזקת אתר: SimplyApp