מידע כללי

הנחות מארנונה

מחזיק הזכאי עפ"י התקנות ליותר מהנחה אחת, יזוכה בהנחה אחת הגבוהה מבניהן.
מחזיק שניתנה לו הנחה בנכס, לא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף באותו הנכס.
על מחזיק הזכאי להנחה להודיע למחלקת הגביה על כל שינוי שחל במצבו המשפחתי או הכלכלי. במקרה של אי- דיווח תהא המועצה רשאית לבטל ההנחה בארנונה.
כל ההנחות שיינתנו הינן לשנת המס הנוכחית 1.1.17 – 31.12.17 לא ניתן להגיש בקשה להנחה לשנים קודמות.
לא תינתן הנחה בארנונה אלא לאחר הסדר תשלומים של החובות הקודמים.
זכאי להנחה שלא ישלם את יתרת הארנונה עד 31.12.17 תבוטל ההנחה שנקבעה לו.
תושבים הזכאים להנחה ולא זוכו בחשבון הארנונה, מתן ההנחה מותנה בהגשת טופס בקשה במחלקת הגבייה בצירוף המסמכים המתאימים.
טפסי בקשה להנחה ניתן לקבל במחלקת הגבייה בשעות קבלת קהל.
בקשות ניתן להגיש עד 30 ליוני 2017

השגה וערר

חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה) תשל"ו- 1976
 

השגה

מחזיק שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:

· הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעות התשלום.
· נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
· המשיג אינו מחזיק בנכס.
מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה, ועדת הערר רשאית להאריך את מועד מתן התשובה להשגה לתקופה של 30 יום נוספים.
 

ערר

הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו, רשאי תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה להגיש ערר מנומק לפי ועדת הערר שליד המועצה המקומית- בנימינה- גבעת עדה
 
בכתב הערר יצוינו הנתונים הבאים:
· שם העורר- מענו.
· פרטי הנכס שבשלו נדרש התשלום.
· התאריך שבו נמסרה לעורר תשובת המנהל על השגתו.
· הנימוקים עליהם מבסס העורר את ערר.
· האם העורר מבקש להתייצב לפני הועדה כדי להשמיע טענותיו.
 
את הערר יש למסור בחמישה עותקים לוועדת הערר או לשלוח בדואר רשום לוועדת הערר שעל- יד המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה קרן היסוד 3 בנימינה
 
 

הנחיות ודרישות להגשת בקשה להנחה בארנונה

להלן רשימת מסמכים שיש לצרף לבקשה לקבלת הנחה בארנונה למגורים (כללית / נזקק):

עבור מבקש שכיר יש לצרף את המסמכים הבאים:

1.דף חשבונות בנק עו"ש (של שני בני הזוג)עבור 3 חודשים ברצף אוקטובר נובמבר דצמבר.
2. 3 תלושי שכר /פנסיה או כל מקור הכנסה של בני הזוג לחודשים אוקטובר נובמבר דצמבר.
3. במקרה שאינם עובדים, יש לצרף אישור על דמי אבטלה/אישור מעסיקים או אי קבלת גמלה מבטוח לאומי.
4.לצרף כל מסמך אחר המעיד על הכנסה כגון דמי מזונות/הכנסה משכ"ד/ תמיכה וכו.

עבור מבקש עצמאי יש לצרף את המסמכים הבאים:

1.שומת מס של השנה הקודמת.
2.שומת מס מלפני שנתיים ( שומה של השנה שלפני השנה הקודמת)
3.דו"ח הכנסות (טופס 1320) שח השנה הקודמת חתום ע"י רו"ח.
4.נספח לחישוב רווחי הון של השנה הקודמת חתום ע"י רו"ח – גם במידה ולא היו רווחי הון ייחתם ע"י רו"ח.
5.טופסי 106 של בני הזוג.
6.דף חשבונות בנק עו"ש של בני הזוג אוקטובר נובמבר דצמבר.