Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
צור קשר
Collapse אודותאודות
דבר מנכ"לית המועצה
המושבה בנימינה
המושבה גבעת עדה
חזון
חברי המועצה
Collapse ועדות המועצה ופרוטוקוליםועדות המועצה ופרוטוקולים
פרוטוקולים מליאת המועצה
פרוטוקולים מישיבות ההנהלה
ועדת מיגור אלכוהול וסמים
ועדת רווחה
ועדת שימור ושמות
ועדת חירום וביטחון
ועדת ביקורת
ועדת חינוך
ועדת הנצחת זכרם של נרצחי טרור
ועדת בטיחות בדרכים
ועדת הגנת הסביבה
מימוש החלטות ועדת תחבורה 2017
ועדת השלושה
ועדת תמרור
ועדת מידע וטכנולוגיה
ועדת צעירים / הדור הבא
ועדת עסקים
ועדת גבעת עדה
ועדת הקצאות
ועדת מיגור אלימות
ועדה חקלאית
ועדת ערר לארנונה
ועדת תמיכות
ועדת הנחות לנזקק
ועדת מכרזים
ועדת מלגות
מפה
Collapse זיכרון ומורשתזיכרון ומורשת
פינקי זוארץ
Collapse פינקי זוארץ זיכרונו לברכהפינקי זוארץ זיכרונו לברכה
על חייו ופועלו
ילדיו של פינקי זוארץ מספרים
מהתקשורת
Collapse טלפונים ושרות לתושבטלפונים ושרות לתושב
פרוטוקולים ודו"חות המועצה
דרושים
בעלי תפקידים
Collapse עסקים ויזמותעסקים ויזמות
מיזמים קהילתיים
אינדקס עסקים
אירועים
Collapse מידע ושירות לתושבמידע ושירות לתושב
תחבורה ציבורית
בחירות מקומיות 2018
Collapse טפסים ותשלומיםטפסים ותשלומים
Collapse טפסיםטפסים
טפסים תמיכות
תשלומים
דו"ח הממונה על חופש המידע
אמנת שירות
מכרזים ודרושים
Collapse מוקד 106 - מידע כללימוקד 106 - מידע כללי
ימי פינוי גזם
מידע לגבי הפסקות מים
דרכי קשר ושעות קבלה
Collapse חירוםחירום
היערכות בחירום - הנחיות לתושבי בנימינה וגבעת עדה
מספרי טלפון בחירום
היערכות לשעת חירום וחלוקת מים
מקלטים
Collapse מחלקות ואגפים מחלקות ואגפים
Collapse מבקרת המועצהמבקרת המועצה
דו"חות מבקרת המועצה
Collapse שפ"מ - שיפור פני המושבותשפ"מ - שיפור פני המושבות
אמנת שירות
תברואה גזם ואשפה
עמדות מיחזור
Collapse מים וביובמים וביוב
טפסים
נתוני דיגום מים
Collapse פיקוח וחניהפיקוח וחניה
תשלום דו"חות חניה ופיקוח
רישוי עסקים
ביטחון וחירום
טיפול במפגעי יתושים
נתונים - מוקד 106
יחד נשמור על נקיון - שנה טובה מהמועצה
טיפול בחתולי רחוב
Collapse כספיםכספים
Collapse גזברותגזברות
רכש ומכרזים
תמיכות
תקציבים
צווי מיסים
דו"חות כספיים
ספר נכסים מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה
Collapse מחלקת רכש ומכרזיםמחלקת רכש ומכרזים
טפסי מחלקת רכש ומכרזים
Collapse מחלקת גבייהמחלקת גבייה
טפסי מחלקת גבייה
מכרזים ופרסומים
הסכמי תרומות
שירות "חשבונית במייל"
פרויקט מדידת נכסים לצרכי ארנונה
Collapse הסברה ודוברותהסברה ודוברות
הודעות לתושב
חדשות המושבות
הסברה
מן העיתונות
אפליקציה עירונית
ארכיון דיוור אלקטרוני
המועצה מגיעה עד אליך
Collapse הנדסה ופיתוחהנדסה ופיתוח
Collapse תכנית המתאר - שיתוף ציבורתכנית המתאר - שיתוף ציבור
תכנית המתאר – שיתוף הציבור
תכנית מתאר בנימינה
עמדת המועצה המקומית בנושא תכנית המתאר
שכונת גבעת הפרחים
התחדשות עירונית – גבעת חן
מתחם נילי
הגן הסולרי
GIS
Collapse אגף חק"ר (חינוך, קהילה, רווחה) אגף חק"ר (חינוך, קהילה, רווחה)
הצהרת החזון החינוכי
Collapse הרשמה תש"פהרשמה תש"פ
רישום למוסדות חינוך
Collapse קייטנת מדעיםקייטנת מדעים
תקנון הקייטנה
הצהרת בריאות
אשכולות
בראשית
אמירים
הנדיב
גבע
דרושים
פרטי קשר מוסדות חינוך
תכניות העשרה במוסדות החינוך
הסעות - שנת תש"פ
נוער
Collapse המחלקה לשירותים חברתייםהמחלקה לשירותים חברתיים
צוות המחלקה
פעילות המחלקה
Collapse שירותים לתושבשירותים לתושב
Collapse ש.י.ל - שירות ייעוץ לאזרחש.י.ל - שירות ייעוץ לאזרח
מאמרים מקצועיים
פורום מנהיגות נשים
מפעל המלגות היישובי
מוזיקה
טפסי מחלקת החינוך
מתנ"ס
Collapse בטיחות במוסדות חינוךבטיחות במוסדות חינוך
נהלי בטיחות במוסדות החינוך
Collapse אישורי בטיחותאישורי בטיחות
אישורים לשנת תשע"ט
Collapse דו"חות בטיחותדו"חות בטיחות
בתי ספר
גני ילדים
מבנים נוספים
מעקב טיפול בדו"חות בטיחות
Collapse מחלקה משפטיתמחלקה משפטית
חוקי עזר
גלריית תמונות
Collapse קהילה ופנאיקהילה ופנאי
Collapse תיירות מקומיתתיירות מקומית
כתבות תיירות
Collapse אתרי תיירות אתרי תיירות
אתרי תיירות בגבעת עדה
אתרי תיירות בנימינה
מסעדות ועסקי תיירות
Collapse מידע כללימידע כללי
גיוס תורמים למלגות
חברה כלכלית
הצטרפות לרשימת דיוור
תכנית אב לתחבורה
דבר ראש המועצה
החלטות מליאת המועצה
Collapse EnglishEnglish
General Information
The Council’s Vision
Major Projects
Collapse ביטחון קהילתיביטחון קהילתי
בריונות ברשת
מאמרים מקצועיים
השומר החדש
שיטור קהילתי