תמיכות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס בקשה לקבלת תמיכות לשנת 2019
14/02/2019 00:00:00
2.
תמיכה לגופים ומוסדות לשנת 2018
04/03/2018 00:00:00
3.
תבחינים למתן תמיכות כספיות לשנת 2018
04/03/2018 00:00:00
4.
תמיכות לגופים ומוסדות 2017
5.
תמיכות לגופים ומוסדות 2016
6.
תמיכות 2016
7.
נוהל בקשת תמיכות 2015
8.
תמיכות 2014
9.
תמיכות 2013
10.
תמיכות 2012
11.
תמיכות 2011
12.
תמיכות 2010
13.
תמיכות 2009
14.
תמיכות 2008