פרויקט מדידת נכסים לצרכי ארנונה

בימים אלו מבצעת המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה את המשך פרויקט מדידת נכסים לצרכי ארנונה. ביצוע הסקר התחייב בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון (רע"א 2453/13 אלעזר עמר נ' עיריית חדרה), הקובע כי על כל הרשויות המקומיות חלה חובה לחייב בתשלום ארנונה כללית עבור שטח הכולל חלקי מטר רבוע (עד שתי ספרות אחרי הנקודה - 0.00) ולהעביר את כל הנכסים לחיוב בשיטה זו עד 1.1.2018.
 
חברת זייד אורניב שנבחרה לאחרונה במכרז, שלחה בימים אלו מכתבים ראשונים לתאום מדידות לכל הבתים אשר נדרשת בגינם מדידה.
חשוב להדגיש כי המועצה נדרשת לבצע סקרי נכסים לצרכי ארנונה ע"י משרד הפנים אחת למספר שנים. כל עדכון שיעשה בעקבות הסקר, יעשה מתאריך המדידה והלאה.
 
לפי הערכות המועצה נותרו כאלף נכסים בבנימינה על מנת לסיים את סקר המדידות במושבות בשלב זה.
 
אנו תקווה לסיים את הפרויקט עד סוף 2019.
 
לתאום מדידה ניתן לפנות לחברת המדידות בטלפון 03-7987077
 
במקרה של שאלה, ניתן לפנות לאלנה בטלפון 04-6186447
 
בנוסף ניתן לשלוח מייל לאלנה לכתובת: nehasim@bin-ada.co.il או פקס ללשכת מנהל הארנונה במספר: 04-6380246
 

שאלות ותשובות

1. כיצד פועל סקר המדידות בישוב?
חברת המדידות, זייד אורניב, יוצרת קשר עם התושבים באמצעות מכתב בקשה לתיאום מועד לביצוע המדידה, ובמידת הצורך מכתב נוסף. באחריות התושב ליצור קשר עם חברת המדידות כדי לתאם מועד מדידה בזמן שנוח לו.
 
לאחר ביצוע המדידה, התשריט נבדק על ידי מנהל הארנונה, תוך השוואה לתשריט קודם במידה וקיים ברשות המועצה. אם נמצאו טעויות שניתן לאתרן במסגרת בקרה פנימית זו, מתבקשת חברת המדידות
 
לבדוק את המדידה ולבצע, במידת הצורך, תיקונים בתשריט. לאחר הליך הבקרה נשלחת שומת ארנונה מעודכנת לתושב.
 
2.מהי שיטת חישוב השטחים בצו הארנונה?
על פי צו המיסים, שיטת חישוב השטחים הקבועה בצו הארנונה כוללת את כל שטח הבניין לרבות קירות חיצוניים, השטח מחושב לפי מפרט הנמצא באתר המועצה (שיטת החישוב האחודה בארנונה) http://www.bin-ada.co.il/SystemFiles/19701.pdf
 
.3 מדוע נדרשת מדידה בתוך הבית?
כאמור, שיטת המדידה שחייב בית המשפט העליון היא לרמת דיוק הכוללת חלקי מטר מרובע עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית – 0.00 מדידה חיצונית מאפשרת לקבל את נתוני הברוטו של הנכס, ע"פ צו הארנונה יש להפחית שטח חלל מדרגות עליון, עליית גג תחויב רק מגובה 1.80 מ"ר.
 
במידה ונעשה שימוש אחר (עסקי או אחר) בנכס הוא יחויב לפי הסוג המתאים. מכאן שיש למדוד שטחים אלה באותה רמת הדיוק הנדרשת לצורך חישוב מדויק להשגת תוצאת מדידה כוללת מדויקת. כניסת המודד לבית מאפשרת נגישות טובה יותר לאיתור חללים שיש להפחיתם מהחיוב או להוסיפם.
 
.4 מה לגבי נכסים שקיימים לגביהם נתוני שטח מדויקים מהשנים האחרונות?
נכסים אשר לא חל בהם כל שינוי ואשר נמדדו בשנתיים האחרונות ויש עבורם את כל המידע הנדרש במועצה לא ימדדו שנית.
 
5.כיצד מעודכנות תוצאות המדידה?
לאחר ביצוע המדידה, בדיקתה ועיבוד הנתונים על ידי המועצה, יקבל המחזיק בנכס, הודעת שומה ותשריט מעודכן של הנכס. התשריט כולל פירוט מדויק של כל השטחים החייבים בארנונה וסיווגם, ובנוסף, מועדים בהם ניתן לברר פרטים במסגרת קבלת קהל, והמועד להגשת השגה.
 
6. מאיזה תאריך מתבצע עדכון שומת הארנונה בהתאם לנתוני המדידה החדשים?
בהודעת השומה יצוין תאריך תחילת התוקף שלה. שובר תשלום יישלח לאחר משלוח התשריט והודעת השומה לתושב.
 
7 האם יהיה חיוב/זיכוי רטרואקטיבי?
במידה ויחול שינוי בשטחים החייבים בארנונה, הוא יחול ממועד החיוב ולהבא, ולא יהיה חיוב או זיכוי רטרואקטיבי.
 
8.מה הדין במקרה של תושב שמסרב לאפשר למודדים להיכנס ולמדוד את הנכס
במקרה של סירוב לתאם מדידה, תוציא המועצה לתושב חיוב על פי הערכה, אשר מתבססת על מידע אחר שבידי המועצה, לרבות תשריטי מדידות קודמות, וללא ההפחתות הנדרשות במדידה .במקרה כזה, מאפשרת המועצה לתושב לתאם מדידה בתוך 30 יום. לאחר תקופה זו, תהיה השומה שנקבעה – תקפה. חשוב לציין שמדידה חוזרת (לאחר המדידה בהערכה) תהיה על חשבון המחזיק בנכס.
 
9. איך ייתכן ששטח הנכס השתנה בעקבות סקר הנכסים, למרות שלא בוצע שום שינוי בנכס מיום שנבנה?
אם לא בוצעו שינויים בנכס, ההפרשים בשטח הנכס בעקבות המדידה יכולים לנבוע ממספר סיבות:
א. ייתכן שנתוני המדידה שהיו בידי המועצה טרם ביצוע הסקר, היו על בסיס דיווח הקבלן שבנה את הנכס. דיווח זה לא בוצע בהתאם לשיטת החישוב הקבועה בצו הארנונה אלא בהתאם לשטחים הנלקחים בחשבון בדיני התכנון והבניה או לפי חוק המכר.
 
ב. יתכן שהנכס כולל שטחים אשר בהתאם לצו הארנונה היו אמורים להיות מחויבים או לא מחויבים ואשר פרטיהם לא היו ידועים למועצה .
 
ג. ייתכן שחישוב החיוב שבוצע כתוצאה ממדידה קודמת לא היה מדויק.
 
יודגש כי ישנם נכסים שלגביהם על פי נתוני המדידה החדשים שטח המדידה החייב בארנונה קטן לעומת החיוב הקודם.
 
10.האם יש אפשרות לערער על תוצאות המדידה?
בהחלט כן. התשריט של חברת המדידה נשלח לתושב ביחד עם נתונים השוואתיים על השטחים החייבים בארנונה לפני המדידה ואחריה. לתשריט מצורף מכתב ובו מועדי קבלת קהל בהם הוא יכול להגיש השגה על התשריט.
 
אין חובה להגיע עם מדידה נגדית, אך תושב שרוצה – יכול לעשות כן ובתנאי שנערכה ע"י מודד מוסמך בחצי השנה שקדמה למדידה.
תושב יכול להגיש השגה בפני מנהל הארנונה, ובמידת הצורך אם השגתו נדחית, עפ"י רצונו, יכול גם להגיש ערר לוועדת הערר שליד המועצה. ועדת הערר מורכבת מאנשי ציבור, אנשי מקצוע (עורכי דין, רואי חשבון וכד'), שהם תושבי היישוב, ופועלים באופן בלתי תלוי במועצה.
 
יודגש, שהבקרה הפנימית של מנהל הארנונה ביחס לתשריט טרם משלוח הודעת השומה נעשית ללא היכרות עם הנכס הספציפי, ומטבע הדברים לא כל טעות ניתן לאתר במסגרתה. לכן חשוב שהתושב, המכיר את הבית, יבדוק היטב את תשריט המדידה, והיה ומצא בו טעות- יפנה לברר את הדברים או יגיש השגה במידת הצורך.