הנחיות כלליות

כל תושב המעוניין לפתוח עסק בתחום השיפוט של בנימינה גבעת עדה עליו לפתוח תיק רישוי עסקים להלן הדרישות:

לא יחתום על חוזה לשכירת המבנה לפני המצאת המסמכים הבאים:
 
א. המצאת היתר בניה כחוק של המבנה חתום ע"י הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון כולל השימושים המתאימים לסוג העסק :מסחר , תעשיה ואחרים.
 
ב. הגשת תוכנית הנדסית בקנה מידה 1:50ע"י בעל מקצוע מוסמך, מהנדס רישוי כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,כנדרש בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות ),בחמישה עותקים לבדיקת נותן האישור (חוות דעת מקדמית ) משרד בריאות ואחרים בצירוף תרשים סביבה בקנה מידה 1:2,500 ומפה מצבית בקנה מידה 1:250 בחמישה עותקים כנדרש בתקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות ).
 
ג. לאחר אישור התוכנית ע"י נותן האישור .
 
ד. להמציא חוזה חתום בין המשכיר לשוכר.
 
ה. לפתוח כרטיס אב במחלקת הגבייה במועצה המקומית בנימינה – גבעת עדה.
 
ו. קבלת שובר תשלום עבור אגרת רישיון עסק.
 
ז. למלא את דרישות נותני האישור : בריאות \ משרד החקלאות או הוטרינר \ כיבוי אש \ משטרה \ משרד הכלכלה \ המשרד להגנת הסביבה או איגוד ערים לאיכות הסביבה (שרון- כרמל) ואחרים.
לא יפתח ולא ינהל אדם עסק כל עוד שאין בידו רישיון עסק כחוק.