ועדת תמרור

ועדת תחבורה - יישובית עוסקת בכל הקשור לנושאים של תנועה והסדרי בטיחות בתנועה ברחבי העיר, כגון:
הצבת תמרורים, שינויים בהסדרי תנועה, , שינויים גיאומטריים- ככרות, צמתים, הגבהות, ועוד.
 
הנושאים הנדונים בועדה הינם ביוזמת המועצה ולאור פניות ובקשות של תושבים.
 
הועדה מתכנסת כ-אחת לרבעון וחברים בה:
יו"ר הועדה – מהנדס המועצה
חברי הועדה: נציג משטרה, נציג משרד התחבורה, יועצי התנועה של המועצה ומשתתפים המוזמנים על פי צורך.
 
 
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 2019-01 מיום 09.07.19
15/09/2019 00:00:00
2.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 01-2017 מיום 04.01.2017
3.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 01-2018 מיום 17.01.2018+ תיקון טעות סופר
4.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 02-2017 מיום 24.05.2017
5.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 02-2018 מיום 12.02.2018
6.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 03-2017 מיום 27.09.2017
7.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 03-2018 מיום 14.05.2018
8.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 04-2018 מיום 04.07.2018